Journal Articles

3841)    जाधव, एम्.जे. (2011). महाराष्ट्रातील मराठीचे अध्यन-अध्यापन स्थिती व गती. शब्दसृष्टी, 110.
3842)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). वार्ड नंबर पाच, केइएम. विशाखा,
3843)    टिळक, वि.ना. (2011). विद्याधर पुंडलीक यांच्या कथेतील जन्ममृत्यूच्या गूढाचा वेध. महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका, 10-14.
3844)    देसाई, प्र. (2011). समीक्षा संकल्पनेतील मतमतांतरे आणि मराठीतील सैद्धान्तिक समीक्षा. प्रतिष्ठान, 3 (3), 15-30.