Teacher Details

Muley Ravindra Ambadas

Centre for Advanced Studies in Sanskrit

ravindra.muley@rediffmail.com


1)    Muley, R.A. (2015). Atharvaveda Darshan. Nashik: Sundar Sanskar Svadhyaya Mandal.
2)    Muley, R.A. (2015). Arthasamgrahasara. Pune: Vidyananda .
3)    Muley, R.A. (2015). Yaska’s Nirukta. Pune: Vidyananda.
4)    Muley, R.A. (2014). Samaveda Darshan. Nashik: Sundar Sanskar Svadhyaya Mandal.
5)    Muley, R.A. (2013). Madhyandina-Samhita ,Special features of accent and pronunciation(with English / Hindi Translation and Documentary VIDIO). Auragabad: Santa Jnaneshvar Vedavidyapratishthan.
6)    Muley, R.A. (2013). Yajurvedadarshanam. Nashik: Sunder-Sanskara-Svadhyaya Mandal.
7)    Muley, R.A. (2012). Rigvedadarshanam. Nashik: Sunder-Sanskara-Svadhyaya Mandal.
8)    Muley, R.A. (2011). Veda- bhaskar. Auragabad: Santa Jnaneshvar Vedavidya Pratishthan.
9)    Muley, R.A. (2011). Nitya Karmapradeepika. Auragabad: Santa Jnaneshvar Vedavidya Pratishthan.
10)    Muley, R.A. (2011). Brhmasutre Acharyanchi Jeevanabhashye. Nashik: Sunder-Sanskara-Svadhyaya Mandal.
  

Publications Before 2011


11)    Muley, R.A. (2010). Vaidica Svarachinhe (Vaidica Vangmayatil Svara Chinhe DenyachyaVividh Pdhati ani Hastasvar). Auragabad: Santa Jnaneshvar Vedavidyapratishthan.
12)    Muley, R.A. (2010). Upanishade- Vaishvika Kalyanache Pasayadana. Nashik: Sunder-Sanskara-Svadhyaya Mandal.
13)    Muley, R.A. (2009). Geeta-Jivan Jaganyachi Kala - Avalokan. Nashik: Sunder-Sanskar-Mandal.
14)    Muley, R.A. (2009). Bhadrapada-Sana, Pooja-Va-Kahanya. Pune: Yajnyavalkya Mandal.
15)    Muley, R.A. (2009). Veda-Saurabha. Pune: University of Pune.
16)    Muley, R.A. (2009). Kavyashastra-Vimrsha. Pune: University of Pune.
17)    Muley, R.A. (2009). Geervan-Bharati. Pune: University of Pune.
18)    Muley, R.A. (2008). Stotranjali ( 2nd ed. ). Sangamaner: Sanskrit Samvardhan Mandal.
19)    Muley, R.A. (2008). Surabharati. Pune: University of Pune.
20)    Muley, R.A. (2008). Amarabharati. Pune: University of Pune.
21)    Muley, R.A. (2007). Sanskrita Saurabha. Pune: H.S.C.Bord.
22)    Muley, R.A. (2006). Prachyavidya. Sangamaner: Sanskrit Samvardhan Mandal.
23)    Muley, R.A. (2005). Arthasangrahasara. Auragabad: Santa Jnaneshvar Vedavidya Pratishthan.
24)    Muley, R.A. (2004). Shruta-Prayashchitti-Kosha. New Delhi: Pratibha Prakashan.
25)    Muley, R.A. (2004). Sanskrita-Vyakarnashastra-Pravesha. Sangamaner.
26)    Muley, R.A. (2003). Vedadarshana. Auragabad: Jnaneshvar Vedavidyapratishthan.
27)    Muley, R.A. (1999). Brihan Maharashtra Prachyavidya Parishad– Summaries ofPapers, IIIrd Session.
28)    Muley, R.A. (1999). Arghya. Sangamaner: College Magazine, Sangamaner College.
29)    Muley, R.A. (0). Laghusiddhanta Kaumudi Ani Vaidika Vangmayacha Itihasa. Pune: University of Pune.