Teacher Details

Pandurang Kashiram Bhoye

Department of Politics and Public Administration


1)    Bhoye, P.K. (2017). Movements and Organisations among Adivasis in Maharashtra . Journal of Tribal Intellectual Collective India, 4 (1), 40-53. ISSN(print/online): 2321-5437.
2)    Bhoye, P.K. (2016). Identity Politics in Tribal Literature Written by Non-Tribal in Maharashtra. International Journal of Tribal Literature and Cultural Studies, 1-2, 176-190. ISSN(print/online): 2395-5848.
3)    Bhoye, P.K. (2016). Dr. Babasaheb Ambedkar yance Bhasavar Prantracenevisayce Vicar Ani Maharasastratil Samakalin Paristhiti. Samaj Prabodhan Patrika, 216 (4), 200-202. ISSN(print/online): 0973-2845.
4)    Bhoye, P.K. (2015). Maharashtatil Adivasitil Chalvali ani Sanghatna. Vicharshalaka, (110-113), 383-394. ISSN(print/online): 2229-7901.
5)    Bhoye, P.K. (2013). Bhartiya Swatantrya Ladhyatil Adivasi Swatantryaveer-Jananayak Tantya Bhil. Anveeksha, 1, 88-90. ISSN(print/online): 0587-1646.
6)    Bhoye, P.K. (2012). Bhartiya Prashashanchi Bakhar. Samaj Prabodhan Patrika, 50 (197), 62-65 .
7)    Bhoye, P.K. (2012). Maharashtratil Adivasi Ani Tancya Samasya. Vicharshalaka, 93-96 (93-96), 79-84. ISSN(print/online): 2229-7901.
8)    Bhoye, P. (2011). Sarvocha Nayalaca Bhil Mahile Sandherbhatil Naynivada. Prabodhan Prakash Joyti, 47-50.
9)    Bhoye, P. (2011). Ravindrnath Tagoranche Swdeshi Samaj Kahi Vichar. Samaj Prabodhan Patrika, 41-46. ISSN(print/online): 0973-2845.
  

Publications Before 2011


10)    Bhoye, P. (2009). 1857 Chya Uthavatil Adivasi Samuha nca Sahabhag. Tribal Research Bulletin Maharashtra Government, 65-74.
11)    Bhoye, P. (2008). Americeche Nave Adakshya Barak Obama. Prabodhan Prakash Joyti, 47-53.