Teacher Details

Muley Ravindra Ambadas

Centre for Advanced Studies in Sanskrit

ravindra.muley@rediffmail.com


1)    मुळे, आर.ए. (2016). काण्वमाध्यन्दिनसंहिते- कात्यायनश्रौतसूत्रं च. वेदविद्या, २८, ७-१४. ISSN(print/online): 2230-8962, URL/DOI: http://msrvvp.ac.in/ved-vidya/28/2_Sanskrit_Ravindra_Ambadas_Mule_28.pdf
2)    Muley, R.A. (2013). Katyayanasrautasutroktah mantravicarah. Journal of Indian Intellectual Traditions, 10 (1), 93-100. ISSN(print/online): 2249-7129.
3)    Muley, R.A. (2012). Shabdarthnishchitau Svaranam Mahatvam JIIT. CASS, 32-41.
4)    Muley, R.A. (2012). Rugvedasamhiteteel Tatvachintan. Avalokan, 49-56.
5)    Muley, R.A. (2011). Bhgvad Geetokta Daivee Sampad. Samarpanam, 133-136.
  

Publications Before 2011


6)    Muley, R.A. (2010). Madhyandina-Samhitayam agatanam Vyanjananuswaroshmasambadhanam Mudranam Vicharah. Shiksa-s and the Pratishakhya-s, 305-314.
7)    Muley, R.A. (2010). Brhadarnyake Suchitah Yadnyah Sanskarashca. Arnyakas, 429-454.
8)    Muley, R.A. (2010). Lingapuranatil shivastotre. Itihasa Sankalana Samiti, 173-177.
9)    Muley, R.A. (2010). Vedatil Vijnyana. Shruti-Gandha, 42-44.
10)    Muley, R.A. (2010). Upanishadatil Mukta Chintana. Avalokan, 72 -79.
11)    Muley, R.A. (2010). Madhyandinasamhitayayah kanichana Uchcharana Vaishishtyani. Alaukik Dnyanayogi: Prof. G.T. Deshpande Smrtigrantha, 27-33.
12)    Muley, R.A. (2009). Vishvaroopadarshan-eka-chintan. Avalokan, 64-69.
13)    Muley, R.A. (2009). Ekavimshtitame-sanskritadhyayanam-Sanskrit sammelanam. Alandi, 3-7.
14)    मुळे, आर.ए. (2009). श्रोता- प्रायश्चित्यानुस्तानप्रकारः. वेदविद्या, ६४-६९. ISSN(print/online): 2230-8962.
15)    Muley, R.A. (2009). Shathapathbrahmanasya Prathamakandasthani-Nirvacanani. Shreenidhih-Dr. S.S. Bahulakar Felicitation Volume, 76-86.
16)    Muley, R.A. (2009). Vishvaso mahatam dhanam. Gunjarava, 31-32.
17)    Muley, R.A. (2009). Sa Shikshakanam Dhuri Pratishthapayitavya Eva. Shreenidhih-Dr. S.S. Bahulakar Felicitation Volume, 3-5.
18)    Muley, R.A. (2009). Tatvachintako-Maharshiryajnavalkyah. Samarpanam, 77-78.
19)    Muley, R.A. (2009). Eka charchakacha sahavasa-chalavala ani sahitya. shabdalayaprakashan, 258-260.
20)    Muley, R.A. (2004). Darshapurnamasayoho Prathamya-prathamy-Vicharaha. Problems in Vedic and Sanskrit Literature,
21)    Muley, R.A. (2002). Agnihotra prachhittushu Devatanam Sthanam. Subhashini,
22)    Muley, R.A. (2000). Raghuvamshastaha Sitaparityagah. Samvid, 27-31.
23)    Muley, R.A. (1998). Shrauta Prachhitta Sadrushaha Vidheyaha. Samvid, 28-33.
24)    Muley, R.A. (1997). Mantrapushpam Eka mattyarthana. Gunjarava, 5-8.
25)    Muley, R.A. (1995). Goswaminah Tulasidasasya Sanskruta Rachanaha . Gunjarava, 18-21.