Department Details

Administrative Officers and Staff

  

Publications Before 2011


1)    भारस्वाडकर, एस.बी., चव्हाण, ए.एम., सोनावणे, व्ही. (2005). टोमॅटो लागवड, निगा, रोगनियंत्रण. In जे. देशपांडे, एल. कुलकर्णी, व्ही. खिलारे(संपा.), पिकांचे एकात्मिक रोगनिवारण (pp.१३१-१३७). पुणे: साकेत प्रकाशन. ISBN: 8177862448.