Department Details

Department of Sanskrit and Prakrit

1)    Gadgil, M.R. (2015). Atharvavedaila Pranisrushti. In V. Devkar(Ed.), Atharvaveda-darshana (pp.63-68). Nashik, India: Sundar Sanskarva Svadhyay Mandal.
2)    Mande, K.V. (2015). Concept of Nyasa. Sanskrit Sources of Indian History (pp.201-206). Pune, India: Tilak Maharashtra Vidyapeeth. ISBN: 9788192730967.
3)    Dalai, B.K., Rasal, D., Mohanti, D., Jain, R., Agasti, K., Gadgil, M., Mande, K., Gurjar, A., Jadhav, K. (2015). Dhyanbindoopanishad. In B. K. Dalai(Ed.), Yogopanishad (pp.115-138). Pune, India: Centre for Advance Studies in Sanskrit. ISBN: 9789385788000.
4)    Mande, K.V. (2014). An Indian Cow (Gauh); A Perpetual element. Sanskrit Sources of Indian History (pp.221-232). Pune, India: Tilak Maharashtra Vidyapeeth. ISBN: 978192730912.
5)    Gadgil, M.R. (2014). Sambhara: A Comparative Overview. In B.K. Dalai., R.A. Muley(Eds.), Vedic Studies (Problems and Perspectives) (pp.212-221). New Delhi, India: Pratibha Prakashan. ISBN: 9788177023503.
6)    Mande, K.V. (2014). Upanishitsu Bhakti. Shatrudriyam (pp.46-48). Delhi, India: Bharatiya Kala Prakashan. ISBN: 9788180903809.
7)    Gadgil, M.R. (2011). Atharvavedatila Roganivarak Sukte. In R. Shelar(Ed.), Vedabhaskar (pp.67-70). Aurangabad, India: Kshetriya Vaidik Sammelan Samiti.
8)    Gadgil, M.R. (2011). Pauranika Parvata. In P.G. Lalye(Ed.), Purantargat Itihas (pp.102-105). Pune, India: Bharatiya Itihas Sankalan Samiti.
9)    Mande, K.V. (2011). Sanskrit Translations of Jnaneswari. In Panda., R. Jeurkar., S. Bharatiya(Eds.), Significant Facets of Modern Sanskrit Literature (pp.95-104). New Delhi, India: Kala Prakashan . ISBN: 9788180902680.