Department Details

Department Of Marathi

1)    सांगोलेकर, अविनाश (2014). गझल. In रा. नाईकवाडे(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: अर्वाचीन मराठी काव्यमीमांसा(pp.१८१-२०९). पुणे; भारत : पद्मगंधा प्रकाशन.
2)    सांगोलेकर, अविनाश (2012). मराठी गझल: वृत्ताच्या अंगाने एक शोध. In सु.म. तडकोडकर(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: बा.भ. बोरकर जन्मशसांवत्सरिक(pp.८१-१०३). पुणे; भारत: प्रतिमा प्रकाशन.
3)    सांगोलेकर, अविनाश (2011). सुरेश भटांच्या सहवासातील माझे तीन आठवडे. In रा. पंडित(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: अन् उदेला एक तारा(pp.८९-९३). नवी मुंबई; भारत: बांधन जनप्रतिष्ठान.
4)    सांगोलेकर, अविनाश (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता. In र.बा. मंचरकर(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य(pp.१५५-१६१). पुणे; भारत: पद्मगंधा प्रकाशन.
  

Publication Before 2011


5)    सांगोलेकर, अविनाश (2010). मराठी गझलेतील जननिष्ठा: एक शोध. In रा.गो. चवरे(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: मराठी जनसाहित्य(pp.१२६-१३५). अमरावती; भारत : मराठी जनसाहित्य परिषद.
6)    सांगोलेकर, अविनाश (2010). वाट तुडवताना चे वेगळेपण. In शै. त्रिभुवन(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: उत्तम कांबळे यांची आत्मकथने: चर्चा आणि चिकित्सा(pp.६३-६८). पुणे; भारत: डायामंड पब्लिकेशन.
7)    सांगोलेकर, अविनाश (2007). प्रदीप निफाडकर: सुरेश भटांची गझलपरंपरा अधिक समृद्ध- संपन्न करणारा प्रमुख गझलकार. In रा. पंडित(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: मराठी गझल: प्रदीप निफाडकर(pp.७६-९९). नवी मुंबई; भारत : अभिव्यक्ती प्रकाशन.
8)    सांगोलेकर, अविनाश (2007). प्राचीन- अर्वाचीन अनुबंध गझलेच्या संदर्भात. In रा.गो. नाईकवाडे(संपा.), Proceedings of अंतर्भूत: प्राचीन- अर्वाचीन साहित्यानुबंध(pp.३२-४३). पुणे; भारत: पद्मगंधा प्रकाशन.