Department Details

Department of Sanskrit and Prakrit

1)    Puri, N., Chaudhari, J., Joshi, P., Marathe, D., Ambekar, A., Rasal, D., Jadhav, K., Holey, K. (2019). Shrimadbhagavate Advaitapratipadya Jaganmimamsa. Ajanta, 8 (1), 20-24. ISSN(print/online): 2277-5730.
2)    Rasal, D.P. (2018). Advaita vedantanusaram Brahmalakshanmimamasa. National Journal of Hindi and Sanskrit Research, 19, 50-53. ISSN(print/online): 2454-9177.
3)    Puri, N., Chaudhari, J., Joshi, P., Marathe, D., Ambekar, A., Rasal, D., Kawale, P., Mishra, P. (2018). Maharashtrasya varakari sampradayasya svaroopam bhakti sankalpana ch. Shodhasamhita, 5, 67-81. ISSN(print/online): 2277-7067.
4)    Mande, K.V. (2015). Mandukya Upanisadaceantaranga. Atharvaved-Darsana, 141-144.
5)    Katre, S. (2015). Shrikrushna Lahari Ek Uttam Lahari Kavya, Tembe Kulicha Gabhasti. Narman Pratisthan, 139-147.
6)    Mande, K.V. (2014). Indra-Virocana-Katha. Samaveda-Darsana, 116-118.
7)    Mande, K.V. (2013). Kathopanishadi Yamah. Journal of Indian Intellectual Traditions, ISSN(print/online): 2249-7129.
8)    Mande, K.V. (2013). Sukla-YajurvedaciUpanisade’. Yajurveda-Darsana, 87-92.
9)    Gadgil, M. R. (2012). Srinidhih. Journal of the Asiatic Society of Mumbai, 84, 118-119. ISSN(print/online): 0972-0766.
10)    Mohadikar, R.R. (2012). Metres in Prakrit. Vaidik Samshodhan Mandal, 237-241.
11)    Mande, K.V. (2011). Skandapuranatila Siva, PuranantargataItihasa. Itihas Sankalan Samiti Maharashtra, 78-82.
12)    Katre, S. (2011). Puranatil Tirthshetre-Ek MuktaChintan, Puranantargata Itihasa. Bharatiy Itihas Sankalan Samiti, 98-101.
13)    Katre, S. (2011). Jivanmuktinirupan : Brahmasutre Acharyanchi Jivanbhashye. Avalokan, 4 (1), 289-298.
14)    Mohadikar, R.R. (2011). Brahmasutre-acharyanchi jivanabhashye. Avalokan, 299-305.