Department Details

Department of Sanskrit and Prakrit

1)    Rasal, D.P. (2023). द्वैतवेदान्ते जगत्तत्त्वम्. National Journal of Hindi and Sanskrit Research, 1 (29), 61-63. ISSN(print/online): 2454-9177, URL/DOI: https://sanskritarticle.com/
2)    Rasal, D.P. (2023). सत्सङ्गदीक्षा. व्यासश्रीः, ISSN(print/online): 2320-2025, URL/DOI: https://vyasasri.com/
4)    Rasal, D.P. (2021). अवच्छेदवादः. Journal of Indian Intellectual Traditions, 15 (2), 51-56. ISSN(print/online): 2249-7129, URL/DOI: http://www.unipune.ac.in/dept/fine_arts/centre_for_advanced_study_in_sanskrit/san_webfiles/publications.htm
5)    Rasal, D.P. (2021). माध्वमतानुसारं हरिस्वरूपम्. Journal of Indian Intellectual Traditions, 15 (1), 22-29. ISSN(print/online): 2249-7129, URL/DOI: https://ugccare.unipune.ac.in/Apps1/User/WebA/ViewDetails?JournalId=101002697&flag=Search
7)    Rasal, D.P. (2020). ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम्. National Journal of Hindi and Sanskrit Research, 1 (30), 41-43. ISSN(print/online): 2454-9177, URL/DOI: https://sanskritarticle.com/
8)    Rasal, D.P. (2020). अद्वैतदिशा जीवब्रह्मैक्यविचारः. Nibandha Mala, 159-162. ISSN(print/online): 2277-2359, URL/DOI: https://www.csu-guruvayoor.edu.in/journals.html
10)    Puri, N., Chaudhari, J., Joshi, P., Marathe, D., Ambekar, A., Rasal, D., Jadhav, K., Holey, K. (2019). Shrimadbhagavate Advaitapratipadya Jaganmimamsa. Ajanta, 8 (1), 20-24. ISSN(print/online): 2277-5730.
11)    Rasal, D.P. (2018). Advaita vedantanusaram Brahmalakshanmimamasa. National Journal of Hindi and Sanskrit Research, 19, 50-53. ISSN(print/online): 2454-9177.
12)    Puri, N., Chaudhari, J., Joshi, P., Marathe, D., Ambekar, A., Rasal, D., Kawale, P., Mishra, P. (2018). Maharashtrasya varakari sampradayasya svaroopam bhakti sankalpana ch. Shodhasamhita, 5, 67-81. ISSN(print/online): 2277-7067.
13)    Mande, K.V. (2015). Mandukya Upanisadaceantaranga. Atharvaved-Darsana, 141-144.
14)    Katre, S. (2015). Shrikrushna Lahari Ek Uttam Lahari Kavya, Tembe Kulicha Gabhasti. Narman Pratisthan, 139-147.
15)    Mande, K.V. (2014). Indra-Virocana-Katha. Samaveda-Darsana, 116-118.
16)    Mande, K.V. (2013). Kathopanishadi Yamah. Journal of Indian Intellectual Traditions, ISSN(print/online): 2249-7129.
17)    Mande, K.V. (2013). Sukla-YajurvedaciUpanisade’. Yajurveda-Darsana, 87-92.
18)    Gadgil, M. R. (2012). Srinidhih. Journal of the Asiatic Society of Mumbai, 84, 118-119. ISSN(print/online): 0972-0766.
19)    Mohadikar, R.R. (2012). Metres in Prakrit. Vaidik Samshodhan Mandal, 237-241.
20)    Mande, K.V. (2011). Skandapuranatila Siva, PuranantargataItihasa. Itihas Sankalan Samiti Maharashtra, 78-82.
21)    Katre, S. (2011). Puranatil Tirthshetre-Ek MuktaChintan, Puranantargata Itihasa. Bharatiy Itihas Sankalan Samiti, 98-101.
22)    Katre, S. (2011). Jivanmuktinirupan : Brahmasutre Acharyanchi Jivanbhashye. Avalokan, 4 (1), 289-298.
23)    Mohadikar, R.R. (2011). Brahmasutre-acharyanchi jivanabhashye. Avalokan, 299-305.