Book Chapters

451)    सांगोलेकर, अ.व. (2011). सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी कविता . In व. मुलाटे(संपा) , सामाजिक परिवर्तन आणि मराठी साहित्य. पुणे: पदामागंध प्रकाशन .