Books

321)    Gole, S., Kamble, S.P., Rege, S. (2011). Youth cultures: Defamiliarising the Familiar. Pune: Krantijyoti Savitribai Phule Womens Study Centre,University of Pune.
322)    देसाई, प्र. (2011). अक्षरदरवळ.
323)    रोंगटे, तु.बा. (2011). आदिवासी आयकॉन्स. पुणे: संस्कृती प्रकाशन.
324)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). एम. पी. एस.सी. अनिवार्य मराठी ( २nd ed. ). कोल्हापूर: फडके प्रकाशन.
325)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). काफला ( 2nd ). पुणे: कॉनटीनेन्तल प्रकाशन.
326)    महाजन, सुनंदा. (2011). खिडक्या. पुणे: कॉन्टीनेटल प्रकाशन.
327)    कांबळे, स.प. (2011). चला ओळख करून घेऊया लिंग गुणोत्तराची. पुणे: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .
328)    रोंगटे, तु.बा. (2011). चौकटी बाहेरचे जग भाग- १ आणि २ . पुणे: चेतक बुक्स.
329)    कांबळे, स.प. (2011). जात, जनगणना व भारतातील प्रमुख प्रवाही समाजशास्र: चिकित्सक पुन:रावलोकन. पुणे: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .
330)    जाधव, एम्.जे. (2011). परिवर्तनाचे प्रवाह (समीक्षा). पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन.