Books

341)    Gole, S., Kamble, S.P., Rege, S. (2011). Youth cultures: Defamiliarising the Familiar. Pune: Krantijyoti Savitribai Phule Womens Study Centre,University of Pune.
342)    देसाई, प्र. (2011). अक्षरदरवळ.
343)    रोंगटे, तु.बा. (2011). आदिवासी आयकॉन्स. पुणे: संस्कृती प्रकाशन.
344)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). एम. पी. एस.सी. अनिवार्य मराठी ( २nd ed. ). कोल्हापूर: फडके प्रकाशन.
345)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). काफला ( 2nd ). पुणे: कॉनटीनेन्तल प्रकाशन.
346)    जावरे, ए. (2011). काळे पांढरे अस्फुट लेख. पुणे: हर्मिस प्रकाशन. ISBN: ९७८८१९२०९५८१३.
347)    महाजन, सुनंदा. (2011). खिडक्या. पुणे: कॉन्टीनेटल प्रकाशन.
348)    कांबळे, स.प. (2011). चला ओळख करून घेऊया लिंग गुणोत्तराची. पुणे: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .
349)    रोंगटे, तु.बा. (2011). चौकटी बाहेरचे जग भाग- १ आणि २ . पुणे: चेतक बुक्स.
350)    कांबळे, स.प. (2011). जात, जनगणना व भारतातील प्रमुख प्रवाही समाजशास्र: चिकित्सक पुन:रावलोकन. पुणे: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .