Teacher Details

Akashkar Shridhar Shankarrao

Department of Philosophy

sakashkar@gmail.com


1)    Aakashkar, S.S. (2018). Tattvajanatil Antarang ( 1 ,1216 ). pune: Snehavardhan Parakashan. ISBN: 9789787628168.
2)    Akashkar, S.S. (2015). Nyayadarshan aani Mahanubhava yanche Arthanirdharana Shashtra ( 1st ,Snehavardhan Prakashan No. 1083 ). Pune: Snehavardhan Prakashan. ISBN: 9789385709029.
3)    Akashkar, S.S. (2014). Introduction to western Hermeneutical philosophy and Naya Dharshan. Kolkata: Powar Publication . ISBN: 9789382792789.
4)    Akashkar, S.S. (2013). Mahanubhavache Taatvik Vichar. Pune: Shehavardhan Prakashan. ISBN: 9789380321318.
5)    Akashkar, S.S. (2012). Arthnirdharan Shariya Mahanubhavache Yogdhan. Pune: Shehavardhan Prakashan. ISBN: 9788189634674.
6)    Akashkar, S.S. (2012). Metaphysical philosophy of Mahanubhav (with Special Reference to Mhanubhav text Sutrapath). Pune: Shehavardhan Prakashan. ISBN: 9789380321127.