Books

361)    Adhav, V. (2011). Maharashtrachi Krushiarthavyavasth: Dhorana ani Niyojan ( 1 ,1 ). Pune: Sugawa Prakashan. ISBN: 9789380166261.
362)    Gole, S., Roy Choudhury, S. (2011). Making Familial Spaces: Lives, Labour, Desire. Pune: Krantijyoti Savitribai Phule Women’s Studies Centre, SPPU.
363)    Hanagal, D.D. (2011). Modeling Survival Data Using Frailty models. New York: Chapman and Hall. ISBN: 1439836671/9781439836675.
364)    Muley, R.A. (2011). Nitya Karmapradeepika. Auragabad: Santa Jnaneshvar Vedavidya Pratishthan.
365)    Dixit, R. (2011). Nivadak Shejwalkar : a selective compilation of the writings of historian T.S.Shejwalkar ( 2nd ). New Delhi: Sahitya Akademi. ISBN: 8126023554/9788126023554.
366)    Dhole, V. (2011). Prasaarmaadhyame aani Prayogkala (Marathi) (Media and Performing Arts). Lokvaangmay Prakashan.
367)    Joshi, A.V. (2011). Sambhuya Samutthana : An Ancient Indian Form of Co-operative Enterprise ( 1st ed. ). Delhi: New Bharatiya Book Corporation, Jawahar Nagar. ISBN: 8183151388/9788183151382.
368)    Lokhande, D.B. (2011). Sanshodhan Paddhati.
369)    Chitale, R.H. (2011). Statistical and Quantitative Methods. Pune: Nirali Prakashan. ISBN: 9788190693585.
370)    Kher, M.S. (2011). The Culture of Emotional Ownership. ANE Books. ISBN: 9380618050/9789380618050.