Books

421)    सांगोलेकर, अ.वि. (2011). काफला ( 2nd ). पुणे: कॉनटीनेन्तल प्रकाशन.
422)    जावरे, ए. (2011). काळे पांढरे अस्फुट लेख. पुणे: हर्मिस प्रकाशन. ISBN: ९७८८१९२०९५८१३.
423)    महाजन, सुनंदा. (2011). खिडक्या. पुणे: कॉन्टीनेटल प्रकाशन.
424)    कांबळे, स.प. (2011). चला ओळख करून घेऊया लिंग गुणोत्तराची. पुणे: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .
425)    रोंगटे, तु.बा. (2011). चौकटी बाहेरचे जग भाग- १ आणि २ . पुणे: चेतक बुक्स.
426)    कांबळे, स.प. (2011). जात, जनगणना व भारतातील प्रमुख प्रवाही समाजशास्र: चिकित्सक पुन:रावलोकन. पुणे: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .
427)    जाधव, एम्.जे. (2011). परिवर्तनाचे प्रवाह (समीक्षा). पुणे: पद्मगंधा प्रकाशन.
428)    नाईक रा., भोळे, पी.डी. (2011). भारतीय प्रयोगकलांचा परिचय व इतिहास : नाट्य. मुंबई: लोकवाङमय भवन . ISBN: ९७८९३८०७००१३७.
429)    गोळे, स., कांबळे, स.प., रेगे, स. (2011). मराठवाडा ते पुणे: स्वतःला घडवताना/ बिघडवताना. पुणे: क्रांतीजोती सावित्रीबाई फुले स्री अभ्यास केंद्र, पुणे विद्यापीठ .
430)    कुलकर्णी, एस. (2011). महाराष्ट्रातील आदिवासी ( 2nd ed. ). Pune, India: डायमंड प्रकाशन. ISBN: ८१८४८३१९१९/९७८८१८४८३१९१७.