Books

431)    आवलगावकर, अ.वा. (2011). संतसाहित्य: आकलन आणि अध्यापन. पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ.
432)    रोंगटे, तु.बा. (2011). साहित्य गोंदण. पुणे: सुमेध प्रकाशन.