Department Details

Department of Sanskrit and Prakrit

1)    Kunte K. J., Gadgil, M. (2021). Hṛdayakautukam and Hṛdayaprakāśa: Translation and analytical study ( 1 ,Sanskrit Translation Series ). Pune, India: Ahat Publication. ISBN: 9798504091297.
2)    Dalai, B.K. (2015). Yogopanishad ( 1st. ). Pune, India: CSSH, Savitribai Phule Pune University. ISBN: 9789385788000.
3)    Mande, K.V. (2012). Chandasamantarangam’, The Studies in Chandasastra. Pune, India: Vaidika Samshodhan Mandala and Rashtriya Sanskrit Shodha Samsthan.