Department Details

Department of Sanskrit and Prakrit Languages

1)    Dalai, B.K. (2015). Yogopanishad ( 1st ). Pune, India: Director, CASS, S.P. Pune University. ISBN: 9789385788000.
2)    Mande, K.V. (2012). Chandasamantarangam’, The Studies in Chandasastra. Pune, New Delhi: Vaidika Samshodhan Mandala and Rashtriya Sanskrit Shodha Samsthan.